Efterladte Skrifter af Poul M. Møller

C. A. Reitzels Bo og Arvinger Kjøbenhavn

1–3

Efterladte Skrifter af Poul M Møller 1-3.djvu Efterladte Skrifter af Poul M Møller 1-3.djvu/8 Titelblad

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Efterladte Skrifter

af

Poul M. Møller.
Første Bind.
Tredie Udgave.
Kjøbenhavn.

Hos C. A. Reitzels Bo og Arvinger.

Bianco Lunos Bogtrykkeri.

1855.

Forord

Efterat anden Udgave af Poul Møllers Skrifter, som udkom i 6 Bind 1848—50, alt i Begyndelsen af dette Aar var udsolgt, paatog jeg mig — da af mine tidligere Medudgivere Hr. Professor Chr. Winther var bortreist og Adjunct Chr. Thaarup alt for flere Aar siden død — alene at besørge den her fremtrædende tredie Udgave af min uforglemmelige Lærers efterladte Skrifter. Mit Arbeide har fornemmelig bestaaet i nøiagtigen at gjennemsee det allerede Trykte, da der af Nyt og hidtil Utrykt ikkun fandtes egnet tll at optages i Samlingen det lidet Drama, "De opdigtede Historier," der nu alt fra Scenen vil være Publicum bekjendt.

Manuscriptet til dette Stykke bragtes mig (tilligemed en liden Noteer-Bog, indeholdende forskjellige Optegnelser af reen privat Natur og uden mindste Interesse for det læsende Publicum) i afvigte Sommer af den afdøde Forfatters her levende Enke. Fru Møller havde havt begge disse Manuscripter liggende uden hidindtil at være bleven dem vaer og vidste kun om "de opdigtede Historier", at det blev foranlediget ved en Familiefest i Professor Hansteens Huus, hvilken Poul Møller, da han i Aarene 1826—30 var ansat som Docent ved Christiania Universitet, har villet bidrage Sit til at høitideliggjøre. Stykket vidner ogsaa ved enkelte Ord og Vendinger, der ved Opførelsen paa den danske Skueplads ere ombyttede med de for vore Forhold passende, om sin Oprindelse i Norge. Jeg meddeelte Hr. Etatsraad Heiberg dette Manuscript, da jeg vidste, at det særligen vilde interessere ham, der er Poul Møllers Aandsfrænde og var hans fortrolige Ven — og Følgen blev, at Stykket optoges i vort Theaters Repertoire og opførtes første Gang den 29de September d. A. Det er siden blevet modtaget med stadigt Bifald af et Publicum, der har været skjønsomt nok til at betragte det fra det rette Synspunkt. I nærværende Samling vil det blive optaget i sin oprindelige Skikkelse i Slutningen af 2det Bind, hvor det først strider den naturlige Plads, og det vil saaledes — om ellers Intet maatte træde forhindrende iveien — udkomme ved Juletid dette Aar.

Kjøbenhavn, den 5te November 1855.
L. V. Petersen.

Indhold

Side
Til Nicolai Søtoft. 1815 3.
Fuglenes Konge 5.
Holger Danske og Skrædderne 8.
Romanze 13.
Til Laura. Sonnet 1816 16.
Torbisten og Fluen 17.
Den Eenbenede 20.
Den gamle Elsker 22.
De vilde Jægere 25.
Jæmtelands Befolkning 26.
St Laurentius 33.
Om Jenses Lidenhed 38.
Epigrammer. 11 40.
Aprilsvise. 1819 42.
Scener i Rosenborg Slotshave 44.
Før og Nu 57.
Den Ubekjendte 58.
Farvel 59.
Sonnet 61.
Freidigt Liv 62.
Glæde over Danmark. 1820 63.
Laus Tabaci 66.
Gjertrud 68.
Til Kammerjunker L. C. Hauch. 1821 71.
Side
Studentersang. 1821 71.
Sonnet. 1822 73.
Musene. Fabel 74.
Hendes Fingre. Sonnetter 75.
Sonnet. 1823 78.
Et Blad af Dødens Dagbog 79.
Studentersang 84.
Drømmen. (Efter Lord Byron) 85.
Til Knud L. Rahbek. 10 Mai 1823 93.
Hilsen til Henrik Steffens. 1824 95.
Sang til K. L. Rahbek. 16 Juli 1825 96.
Canuto L. Rahbek. 1824 98
I K. L. Rahbeks mindre Stambog. 1827
Til min Betty
Sang til Professor Hansteen. 1830 99.
Ved et Promotions-Gilde. 1830 101.
Sang ved et Sølvbryllup. 1831 103.
Ved G. H. Waages Bortreise. 1837 104.
Til Selskabet for de skjønne Videnskaber 106.
Revuen. 1837 108.
Kunstneren mellem Oprørerne 112.
Fragmenter. 8 123.
Oversættelser af Homeriske Digte.
I. Odysseens sex første Sange 135.
II. Odysseus i Kyklopens Hule 238.
III. Frøernes og Musenes Krig 254.

Efterladte Skrifter

af

Poul M. Møller.
Andet Bind.
Tredie Udgave.
Kjøbenhavn.

Hos C. A. Reitzels Bo og Arvinger.

Bianco Lunos Bogtrykkeri.

1856.

Efterladte Skrifter

af

Poul M. Møller.
Tredie Bind.
Tredie Udgave.
Kjøbenhavn.

Hos C. A. Reitzels Bo og Arvinger.

Bianco Lunos Bogtrykkeri.

1856.

Indhold

Side
Strøtanker:
I. 1819—1821 3.
II. 1822—1826 29.
III. 1826—1837 43.
Brudstykker:
I. Noget om en didaktisk Logiks Foredrag 149.
II. Om Begrebet Ironie 152.
III. Ahasverus 159.
IV. Forberedelser til en Afhandling om Affectation 163.
V. Ontologien eller Kategoriernes System 189.
VI. Om Sjælen (Oversættelse) 213.