Grønjakkesagen: Højesterets dom af 13. februar 1989

(Omdirigeret fra UfR 1989.399 H)


Rigsadvokaten
mod
Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen (adv. Jon Stokholm).

Københavns Byrets dom 24. april 1987 (3. afd.).

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales A, B, C, Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen ifølge anklageskrift af 19. februar 1986 fra Statsadvokaten for København til straf for

1.

A, B og C for overtrædelse af straffelovens § 266b ved til en TV udsendelse, der blev udsendt den 21. juli 1985 ca. kl. 20.00-20.30 i TV at have fremsat udtalelser, ved hvilke personer på grund af deres hudfarve eller nationale eller etniske oprindelse blev forhånet og nedværdiget.

  A udtalte bl.a.:

  »--- Niggere, de skulle være frie mennesker - mand, det er jo ikke mennesker, det er dyr«, »Du kan da bare, hvad er det hedder - tage et billede af en gorilla, mand - og så kigge på en neger, det er den samme kropsbygning og det hele, mand - flad pande og alt muligt mand«, »en nigger det er ikke et menneske - det er et dyr - det er andre fremmedsarbejdere - også - tyrkere og jugoslaver - hvad de så hedder alle sammen«.

  B udtalte bl.a.:

  »Altså - det at de er perkere, dem kan vi ikke lide - vel - og så kan vi ikke lide deres mentalitet --- Det vi ikke kan lide, det er når de farer rundt i Zimbabwetøj og så snakker hula-hula-sprog ude på gaden ---« »De sidder for narko alle perkere«.

  C udtalte bl.a.:

  (Som svar på spørgsmål, om de ikke er lidt misundelige på perkerne): »Alt det narko de sælger - mand - det er halvdelen af befolkningen inde på Vestre - mand - det er dem, der sidder for narko ---«

2.

Jersild og Jensen for medvirken til overtrædelse af straffelovens § 266b,

  Jersild ved efter at have interviewet ovennævnte A, B og C at have udbredt de nævnte udtalelser i en TV-udsendelse den 21. juli 1985,

  Jensen ved med kendskab til indholdet at have godkendt, at indslaget blev bragt.

  ---

  Under domsforhandlingen er afgivet forklaring af de tiltalte, der alle har nægtet sig skyldige. Der er endvidere afgivet vidneforklaring af Per Axholt. De tiltalte A, B og C har alle vedkendt sig at have udtalt sig, som angivet i anklageskriftet. Tiltalte Jens Olaf Jersild har vedkendt sig ansvaret for interviewet og »klipningen« af optagelsen, ligesom tiltalte Lasse Jensen som programchef har vedkendt sig ansvaret for, at optagelsen blev udsendt i »Søndagsavisen« i TV den 21. juli 1985.

  I retten er foretaget afspilning af et videobånd med en optagelse af den del af »Søndagsavisen« for den 21. juli 1985, der har indeholdt de tiltalte A, B og C's deltagelse samt interviewet med Per Axholt.

  Der er dokumenteret anmeldelsesskriverier af 22. juli, 27. juli og 29. juli 1985 (bilagene 2, 3, 4 og 5). Endvidere er dokumenteret skrivelse af 16. august 1985 fra Danmarks Radio samt forretningsordenen for Danmarks Radio (bilag 6 og 7). Endelig er dokumenteret skrivelse af 28. juli 1985 fra Danmarks Radio vedrørende »ulejlighedshonorarer m.v.«. En artikel fra »Information« af 31. maj 1985 og en artikel fra »Ekstra Bladet« af 20. juli 1985 er dokumenteret.

  Anklagemyndigheden har bl.a. anført, at de tiltalte A, B og C har gjort sig skyldige i strafbare forhånende og nedværdigende udtalelser ved at have udtalt sig som anført i anklageskriftet. Udtalelserne har indeholdt generelle beskyldninger om narkotikakriminalitet imod en gruppe personer på grund af deres nationale eller etniske oprindelse, ligesom en gruppe personer »niggere, fremmedarbejdere«, er blevet forhånet og nedværdiget ved sammenligningen med dyr og udtalelsen om »Zimbabwetøj« samt »hula-hula-sprog«. For så vidt angår de tiltalte Jens Oluf Jersild og Lasse Jensen anføres det, at disse som angivet i anklageskriftet har gjort sig skyldige i medvirken til overtrædelse af straffelovens § 266b. Der henvises i denne forbindelse til, at tiltalte Jens Olaf Jersild på grundlag af en artikel i »Information«, hvori den pågældende gruppe unge mennesker, såkaldte »Grønjakkere«, bl.a. har udtalt sig om deres syn på »fremmedarbejdere«, selv har taget initiativet til at få disse unge til i en TV-udsendelse nærmere at uddybe synspunkterne herom. Det gøre således gældende, at tiltalte Jens Olaf Jersild fuldt ud har været klar over de pågældende unge menneskers racistiske synspunkter og dermed helt bevidst har lagt op til, at disse synspunkter ganske unuanceret er blevet viderebragt i TV-udsendelsen. Der er i udsendelsen på ingen måde sket nogen form for »afbalancering« af synspunkter f.eks. ved at lade andre personer af anden mening komme til orde, hvorved bemærkes, at interviewet med Per Axholt, der arbejdede som klubassistent i ungdomsklubben »Studsen«, ingen relevant rolle har indtaget i denne forbindelse. Under optagelsen, hvorunder der blev serveret øl fra Danmarks Radios side samt senere udbetalt såkaldte »ulejlighedshonorarer« har tiltalte Jens Olaf Jersild iøvrigt ikke blot optrådt som »passiv mikrofonholder«, men har i et tilfælde, hvor tiltalte A »tabte tråden« fået den tiltalte bragt tilbage ved grundsynspunktet ved spørgende at udtale »Negere det er ikke mennesker«. Tiltalte Lasse Jensen har som ansvarshavende programchef fået oplysning om optagelsen og har herefter gjort sig skyldig i tiltalen for medvirken ved at have godkendt, at optagelsen blev sendt.

  Forsvareren for de tiltalte A, B og C har bl.a. anført, at de fremsatte udtalelser ikke har en sådan grovhed, at de falder inden for det strafbare område. Ved bedømmelsen af udtalelsernes eventuelle strafbarhed bør man i sammenhæng se på hvad der konkret er sagt, hvem der har sagt det, og hvorfor udtalelsen er faldet. Udtalelsen om sammenligningen med dyr er i og sig selv usammenhængende og ret primitiv, og udtalelserne om narkotika er dels bygget på konkret erfaring, dels vedrørende et almindeligt samfundsanliggende. Udtrykket »ikke lide ---« kan ikke være en strafbar udtalelse i sig selv, ligesom udtrykket »Zimbabwe-tøj«, der blot betegner afrikansk tøj, og udtrykket »hula-hula-sprog«, der blot betegner noget uforståeligt, heller ikke kan være strafbare udtalelser. Ingen af de tiltalte A, B og C kan siges at være sprogligt velformulerede, og de har på foranledning af TV formegentlig alene set chancen for åben skærm at give udtalelserne »ikke for lidt« i forbindelse med, at de har fået øl og penge for deres deltagelse. Da TV for dem har stået som arrangør, har de antagelig også troet, at alt var i orden, hvortil kommer, at de ikke har haft nogen indflydelse på redigeringen.

  Forsvareren for de tiltalte Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen har nedlagt frifindelsespåstand, også selvom tiltalte A, B og C måtte blive dømt, idet de tiltalte Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen's adfærd på ingen måde kan sammenlignes med de 3 andre tiltalte, hvis synspunkter man ingen sympati har med. Formålet har udelukkende været nøgternt at ville beskrive et faktum i samfundet, og udsendelsen har da også blot fremkaldt afsky samt medynk over for de tiltalte A, B og C, der er blevet »udleveret« på deres egne betingelser. Der har således på ingen måde været tale om at man fra TV's side har tilsigtet at ville udbrede »grønjakkernes« synspunkter med henblik på at få andre »konverteret« til samme synspunkter - tværtimod. I denne forbindelse henvises til lovens forarbejder, hvoraf bl.a. fremgår, at straffebestemmelsen skal fortolkes snævert i forhold til ytringsfriheden, ligesom der henvises til originalteksten af De forenede Nationers konvention af 21. december 1965 sammenholdt med en norsk højesteretsdom af 25. september 1978. Det gøres videre gældende at der som antaget i dommen UfR 1980/1065 V må sondres mellem ophavsmændene til udtalelserne og redaktørerne, og at der for disse sidste gælder en særlig ytringsfrihed, hvortil kommer, at Danmarks Radio - som monopol - ifølge loven ligefrem har en handlepligt til at fremkomme med alle anskuelser, der måtte have samfundsmæssig interesse og som bliver fremført nøgternt på de udtalendes egen måde. Det gøres yderligere gældende, at hensigten med indførelsen af straffelovens § 266b ikke har været at gøre de tiltalte Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen's adfærd strafbar, hvorfor der i således i givet fald foreligger materiel atypicitet. Der kan herved bl.a. henvises til, at udsendelsen var et led i en allerede igangværende debat i samfundet, hvilket f.eks. havde givet sig udslag i artikler i »Information« og »Ekstra Bladet«. Udsendelsen beskrev alene på en loyal, dækkende måde de faktiske forhold, og de pågældende virkelighed blev endvidere relevant belyst ved interviewet med klubassistenten Per Axholt. Det gøres endeligt gældende, at der ikke i sager af denne karakter følges en konsekvent tiltalepraksis fra anklagemyndighedens side, hvorved bl.a. henvises til de omtalte artikler i »Information« og »Ekstra Bladet«. Der henvises iøvrigt til de generelle samfundsmæssige interesser i at få skildret holdninger, der er notoriske i samfundet, selvom disse ikke måtte være sympatiske.

  Retten skal udtale:

  Indledningsvis bemærkes, at retten finder, at der på baggrund af lovens forarbejder bør anlægges en snæver fortolkning af straffelovens § 266b, således af f.eks. forhold af en ringe grovhed ikke bør anses for omfattet af bestemmelsen. På samme måde som videnskabeligt fremsatte teorier om racemæssige, nationale eller etniske forskelligheder falder uden for bestemmelsen, må det sikkert ligeledes antages, at udtalelser, som uden at være egentlig videnskabelige fremsættes som led i en saglig debat, falder uden for bestemmelsen.

  Den af tiltalte A i TV-udsendelsen fremsatte udtalelse om, at »niggere, fremmedarbejdere« er dyr, samt de af de tiltalte B og C fremsatte udtalelser om narko i relation til »perkere« findes at indeholde en forhånelse og nedværdigelse af en gruppe personer på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, hvorfor de således herved findes at have overtrådt straffelovens § 266b. Derimod findes de af tiltalte B i øvrigt i anklageskriftet fremsatte udtalelser ikke at kunne anses for at være af en sådan grovhed, at disse falder ind under det strafbare område efter § 266b.

  Ved bedømmelsen af de tiltalte Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen's adfærd lægger retten efter de under sagen afgivne forklaringer til grund, at tiltalte Jens Olaf Jersild på grundlag af en artikel i »Information« den 31. maj 1985, hvori »grønjakkernes« bl.a. racistiske synspunkter var skildret, har opsøgt »grønjakkerne« i Studsgårdsgade og herefter herefter efter drøftelse med bl.a. klubassistenten Per Axholt har truffet aftale om, at de tiltalte A, B og C skulle deltage i en TV-udsendelse. Det lægges videre til grund, at TV-udsendelsen skulle beskrive »grønjakkernes« holdning til racismen på Østerbro - som angivet i artiklen i »Information« - sammenholdt med en almindelig skildring af den sociale situation for disse unge mennesker. Tiltalte Jens Olaf Jersild findes således selv at have taget initiativet til TV-optagelsen og findes ligeledes på forhånd at have været vidende om at der under optagelsen kunne forventes at blive fremsat en række racistiske udtryk. Tiltalte Jens Olaf Jersild findes i forbindelse med optagelsen, der har strakt sig over adskillige timer, og hvorunder der blev drukket øl, der delvis var betalt fra TV's side, at have lagt op til at høre om »grønjakkernes« racistiske synspunkter, der ved udsendelsen i TV i sig selv indebærer en overtrædelse af straffelovens § 266b. Ved under de således angivne omstændigheder at have medvirket til udbredelsen af de nævnte udtalelser - der i øvrigt uden nogen form for »afbalancering« ganske unuanceret blev viderebragt i TV-udsendelsen på grundlag af den af tiltalte Jens Olaf Jersild foretagne klipning af optagelserne - findes tiltalte Jens Olaf Jersild herved at have gjort sig skyldig i medvirken til overtrædelse af straffelovens § 266b.

  Straffen fastsættes for tiltalte Jens Olaf Jersild's vedkommende efter straffelovens § 266b, jf.r § 23 til 5 dagbøder á 200 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 5 dage.

  Straffen fastsættes for tiltalte Lasse Jensen's vedkommende efter straffelovens § 266b, jf.r § 23, til 5 dagbøder á 400 kr. Forvandlingsstraffen er hæfte i 5 dage.

  ---

Østre Landsrets dom 16. juni 1988 (15. afd.).

Københavns byrets dom af 24. april 1987 (3. afd. sag nr. 999/1986) er anket af Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen med påstand om frifindelse.

  Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

  Under domsforhandlingen har anklagemyndigheden ændret sin påstand til stadfæstelse.

  Der er for landsretten afgivet forklaring af tiltalte Jens Olaf Jersild og vidnet Per Axholt, der begge har forklaret i det væsentlige som for byretten.

  Tiltalte Lasse Jensen har ikke givet personligt møde for landsretten.

  Der er for landsretten afspillet et videobånd med optagelsen af fjernsynsudsendelsen den 21. juli 1985.

  Tiltalte Jens Olaf Jersild har yderligere forklaret, at han på forhånd havde en en formodning om, at de racistiske udtalelser, som fremsattes i udsendelsen, var strafbare. Når han alligevel ikke klippede disse udtalelser fra, var det, fordi han fandt det afgørende at give en virkelighedsskildring af såkaldte »grønjakkers« indstilling. Han advarede ikke de pågældende mod at fremsætte udtalelserne, idet han regnede med, at de selv var klar over, at de kunne blive straffet.

  Fem af de voterende udtaler:

  Også efter bevisførelsen for landsretten findes det godtgjort, at de tiltalte Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen af de i byrettens dom anførte grunde må anses for skyldige som ved dommen sket. Disse voterende stemmer derfor, idet den i medfør af straffelovens § 266b, jfr. § 23 idømte straf findes passende bestemt, for at stadfæste dommen, så vidt den er påanket.

  En af de voterende, der er enig i, at de fremsatte udtalelser må anses for strafbare, finder ikke, at de tiltalte ved at udbrede udtalelserne i fjernsynet har overskredet grænserne for den ytringsfrihed, som må tilkomme fjernsynet og andre medier, hvorved henses til, at formålet med udsendelsen har været at skabe en samfundsmæssig debat og gøre befolkningen bekendt med ungdomsgruppens særlige holdning til racismen og gruppens sociale forhold. Denne voterende stemmer derfor for at frifinde de tiltalte.

  Der afsiges dom efter stemmeflertallet

  De tiltalte har selv sørget for deres forsvar for landsretten.

  ---

Højesterets dom.

Østre Landsrets dom er anket af de tiltalte med påstand om frifindelse.

  Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse

  I pådømmelsen har deltaget fem dommere:

Funch Jensen, Munch, Kiil, Pontoppidan og Hermann.

  Der er for Højesteret afspillet et videobånd med optagelsen af fjernsynsudsendelsen den 21. juli 1985.

Fire dommere - Funch Jensen, Munch, Kiil og Hermann - udtaler:

  De tiltalte har udvirket, at de raceforhånende udtalelser fra den snævre kreds blev fremsat offentligt og dermed på strafbar måde, og de har således som nærmere fastlagt ved byrettens og landsrettens domme overtrådt straffelovens § 266b, jf. § 23. Disse dommere finder ikke, at der i denne sag foreligger sådanne hensyn til ytringsfrihed om emner og episoder af almen interesse, at de over for hensynet til beskyttelsen mod racediskrimination kan føre til, at de tiltalte alligevel frifindes. De nævnte dommere stemmer derfor for at stadfæste dommen.

  Dommer Pontoppidan udtaler:

  Udsendelsen havde til formål at bidrage til belysning af et emne - holdningen til fremmede - som var genstand for en omfattende og til tider følelsesladet offentlig debat. Udsendelsen må antages at have givet et dækkende billede af »Grønjakkernes« synspunkter, som befolkningen herved fik lejlighed til at blive bekendt med og forholde sig til. I betragtning af synspunkternes karakter ville imødegåelse under eller i umiddelbar tilknytning til indslaget ikke have tjent noget fornuftigt formål. Selv om det drejede sig om en forholdsvis lille gruppe med ekstreme anskuelser har udsendelsen haft en rimelig nyheds- og informationsværdi. Ved bedømmelsen af de tiltaltes forhold findes det herefter ikke at kunne være afgørende at udbredelsen af disse anskuelser er sket på tiltaltes eget initiativ. Uanset at udtalelserne med rette er anset for omfattet af straffelovens § 266b, finder jeg det under disse omstændigheder betænkeligt at anse de tiltalte for skyldige i medvirken til overtrædelse af den nævnte bestemmelse. Jeg stemmer derfor for at tage de tiltaltes frifindelsespåstand til følge.

  Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:

Landsrettens dom bør ved magt at stande.

  De tiltalte Jens Olaf Jersild og Lasse Jensen betaler en for begge og begge for en sagens omkostninger for Højesteret.


Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.