Side:Rigsretstidende 2den Sag (1877).pdf/282

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

Til 2det Retsmøde.

Dokum til Anklageskr.

4

1850.


Den Bøn, Thorvaldsen i sin Tid frembar for sin Konge, da der sidst var Tale om Marmorkirkens Nedbrydelse, at dette dog ikke maatte ske, medens hans Øine vare aabne, maa Akademiet nu i hans og i dets eget Navn gjentage, og dette med en saa meget mere indstændig Begjæring, som en saadan Plan, som den forelagte, vil stille sig i Stedet.
 Akademiet skal imidlertid indskrænke sig til i Korthed at udtale, at, da de nærværende Tidsforhold ikke ville kunne tillade, at nogensomhelst as de allerede i en Række af Aar projekterede Forandringer af denne ufuldendte Bygning igjen optages under nærværende Drøftelse, saa vilde det være sørgeligt, om en saa afgjørende Beslutning paa denne Tid skulde blive tagen. Som en Følge deraf vilde det være ligesaa utilraadeligt, medens Haabet om en forstandig Afbe­nyttelse af den kostbare Ruin endnu lever i det Mindste i de dygtigste Kunstneres Tanke, at tillade nogensomhelst Afhændelse af den Ruinen omgivende Plads, over hvilken der først da bør disponeres, naar en Gang i Tiden et bifaldsværdigt og udførligt Projekt har kunnet gjøre sig gjældende.
 At Akademiet fra Kunstens Side maa bortvise et saadant rent merkantilsk Projekt, som det af Grosserer Lorentzen indsendte, er det dernæst en Pligt at udtale ved tjenstligst at remittere de indsendte Tegninger og øvrige Bilag.
Det Kongelige Akademi for de skjønne Kunster, den
 11te Januar 1850.

Koch. Edersberg. Lund. Hetsch.
Bissen. Marstrand. Jerichau.
Høyen. Stein.


T h i e l e." 

4.

1850—51. Folkethingets Finantsudvalgs Betænkning, Tillæg B. til Rigsdagstidenden Sp. 245. 20 ) ---------------- e. Ved Frederiks Kirkeplads maa Udvalget indstille, at samme realiseres, og at derfor udgaar Byg­ningsudgifterne. ............................ 676 Rd. 16 ẞ.
21) Som Følge af den her foreslaaede Realisering af Frederiks Kirkeplads indstilles, at Gagerne til Be­tjentene ved denne kun bevilges for et halvt Aar med 125 Rd.