Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/38

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

28

sterens Forestilling af 22. September og Resolution af 26. s. M . under Udrustning, indtil de engelske og franske Flaader havde forladt de danske Farvande. Commandven blev skroget paa Mercur den 15. October, paa Thor den 20. s. M., paa Hekla den 8. November og paa Holger Danske den 16. December.
 Hvad Landetaten angik, skulde der efter endt Exerceertid den 23. September af den ved Finantsloven bevilgede Styrke permitteres 46 Mand Ingenieurtropper, 27 Pontonnerer, 851 Artillerister, 6572 Infanterister samt 614 Heste, og der var ved Finantsloven kun bevilget de fornødne Pengebeløb indtil det nævnte Tidspunkt.
 Den 13. September nedlagde imidlertid Krigsmini­sterenen allerunderdanigst Forestilling af 11te s. M., hvori han udtalte, at de samme Omstændigheder, som i sin Tid havde fremkaldt den forøgede Udgift for en større Troppestyrke end Finantsloven forudsatte, endnu syntes at gjøre det utilraadeligt allerede strax efter Exercertidens Slutning, at fore­tage Hjempermittering, være sig af det ordinaire eller det ifølge Resolutionerne af 22. Februar og 24. Marts forud extraordinairt indkaldte Mandskaber og Heste. For altsaa at sættes istand til endnu fremdeles efter Exercertidens Slutning, og saalænge Forholdene maatte gjøre det fornødent, at beholde til Tjeneste de anførte Mandskaber og Heste, androg Ministeren paa:

at de fornødne Pengesummer fremdeles, udenfor hvad de allerhøieste Resolutioner af 22. Februar og 24. Marts d. A., samt Finantsloven af 23. Marts s. A . bevilge, allernaadigst maatte blive satte til Krigsministeriets Disposition.

Den forøgede Udgift calculeredes i saa Henseende fra 23. September til 4500 Rdl. daglig.

 Da imidlertid Finantsministeren fandt det betænkeligt at bevilge Krigsministerens Indstilling i den Form, hvori den forelaa, uden al Tidsindskrænkning, og derhos udhævede den betydelige Udgift, som derved vilde foraarsages,