Side:Danmarks Riges Grundlov, Valgloven, Bestemmelser angaaende Forretningsordenen i begge Thingene (1850).pdf/148

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side
144

sig Formandens Kjendelse angaaende Over­holdelsen af den fornødne Orden. Naar et Medlem i samme Møde er kaldet to Gange til Orden, kan Formanden foreslaae Thinget aldeles at nægte ham Ordet i dette Møde. Skulde almindeligere Uorden opstaae, paa­ligger det Formanden midlertidigt at afbryde Mødet, eller, om nødvendigt, aldeles at hæve det.

§ 35.

Bifalds- eller Mishags-Yttringer af Thingets Medlemmer ansees som stridende mod god Orden.

§ 36.

Ingen Beslutninger maa tages af Thinget, med mindre over Halvdelen af dets Medlem­mer (26) er tilstede og tager Deel i Afstem­ningen. (Grundloven § 65).

§ 37.

Alle Spørgsmaal, undtagen de i §§ 27 og 44 omtalte, afgjøres ved simpel Stemmefleerhed. Ere Stemmerne lige, saa deeltager Formanden i Afstemning, hvilket ellers ikke finder Sted. Til ethvert Valg udfordres over Halvdelen af Stemmerne, og Valget foretages i Overeensstemmelse med den i