Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/28

Denne side er valideret


aftage; den tilstedeværende Varemængde vil snart ikke staae i Forhold til Efterspørgselens Omfang; Prisen vil paany stige og nærme sig det passende Punkt. Saaledes vil det stedse gaae, idetmindste der, hvor Handel og Production er overladt sin naturlige Gang. Priserne ville vel være i en stadig Bevægelighed; men de ville tillige stedse stræbe efter at naae det Punkt, hvor vi kalde dem passende eller naturlige.

Ligesom Forholdet mellem Tilbud og Efterspørgsel regulerer Markedsprisen, saaledes indvirker atter denne paa disse. Lave Priser have nemlig en Tendents til at fremkalde et forøget Forbrug, medens høie Priser yttre den modsatte Indflydelse. Dette gjælder dog ikke i lige Grad for alle Varer. Ting, der let kunne undværes, maaskee enten ganske, eller erstattes af andre, ville, naar Markedsprisen er høi, ikke finde den sædvanlige Afsætning, medens omvendt saadanne Varer, der vanskelig kunne undværes, ogsaa ville vedblive at være søgte, selv om Markedsprisen stiger meget.

Den stedfindende Foranderlighed i Forholdet mellem Tilbud og Efterspørgsel er en af de uundgaaelige Uregelmæssigheder, hvis Tilstedeværelse man maa erkjende, men ikke er istand til at forandre. I ældre Tider vare Regjeringerne meget tilbøielige til at gjøre Forsøg herpaa, men disse faldt stedse kummerligt ud. Erfaringen viser, at al Lovgivning er magtesløs overfor slige Forhold, men denne har været en dyr Læremester. Kun i een Henseende er Fordommen ikke slaaet til Jorden; mange troe endnu, at Leien af Penge (Rentefoden) lader sig binde ved Lov.

Markedsprisen retter sig, som vi have seet, efter Forholdet mellem Tilbud og Efterspørgsel, og en Forandring i dette Forhold bevirker en Stigen eller Synken i Prisen. Uagtet dette nu ikke kan være anderledes, er det dog i Alles Interesse, at disse Priissvingninger ere saa smaa som muligt; thi derved bliver Sandsynligheden for et heldigt