Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/279

Denne side er ikke blevet korrekturlæst


denne til først at udlevere Connossementet til den egentlige Modtager, naar de Betingelser ere opfyldte, som han af Hensyn til sin egen Sikkerhed har fundet det hensigtsmæssigt at stille.

Skipperen maa ved Connossementets Undertegnelse nøie paasee, at samtlige, til eet Sæt høronde, ere aldeles ligelydende, da han i modsat Fald paadrager sig et Ansvar, hvorfor han kun kan frie sig, naar han er istand til at tilveiebringe tilstrækkelige Beviser. Saasnart han har undertegnet Connossementet, er han ansvarlig overfor dettes retmæssige Ihændehaver, og det følger heraf, at han ikke bør undertegne, forinden de Varer, som Connossementet lyder paa, ere ombord i hans Skib. Har han med en uredelig Aflader at gjøre, vil han ellers let kunne paaføre den eventuelle Modtager af Varerne et Tab, eller i ethvert Tilfælde selv kunne komme til at lide derunder, forudsat at han ellers formaaer at holde Modtageren skadesløs.

Dersom Afladeren, efterat Connossementerne ere undertegnede, ønsker at træffe en forandret Disposition men Hensyn til de afskibede Varer, da kan Skipperen kun gaae ind paa at underskrive nye Connossementer, saafremt samtlige først underskrevne leveres ham tilbage. Ligeledes maa Skipperen ikke forglemme, at hans Forpligtelse ifølge Connossementet gaaer ud paa at aflevere Varerne paa Bestemmelsesstedet til den retmæssige Ihændehaver af Connossementet, og at der heraf følger, at han til ingensomhelst anden Tid tør udlevere Varerne, medmindre samtlige Connossementer tilbagegives ham. »Naar eet er opfyldt, ere de andre ugyldige,« siger Connossementet; kun naar Varerne have naaet Bestemmelsesstedet, er Connossementet opfyldt, og kun da tør Skipperen udlevere Varerne mod at erholde eet Connossement udleveret; til andre Tider er