Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/24

Denne side er valideret


Der fremkommer saaledes en stor Mængde forskelligartede Gjenstande til Ombytning, som ere Overskuddet af den Enkeltes Frembringelser, og det er dette Overskud, som vi benævne Varer, eller Handelsvarer.

Alt, hvad det saaledes er Gjenstand for Omsætning, falder atter i 2 Klasser, nemlig reale og ideelle Varer.

Under reale Varer indbefatte vi alle mulige Forbrugsgjenstande, hvad enten disse tjene til umiddelbar Tilfredsstillelse af vore legemlige Fornødenheder (som Korn, Kaffe, Sukker etc.) eller ere os til mere varig Nytte som Værktøier, Maskiner, Skibe og faste Eiendomme.

De Varer, der ere Gjenstand for det egentlige Forbrug, have den langt største Betydning for Handelsomsætningen. Efter deres forskjellige Beskaffenhed deler man dem i Raaproducter (Korn, Kaffe, Sukker) og Fabrikater eller Industriproducter (Klæde, Silketøi, Staalpenne). Dog er denne Adskillelse ikke altid let at gjøre Anvendelse af, da de fleste Raaproducter, forinden de komme frem til Omsætning, undergaae en større eller mindre Bearbeidelse, hvorved deres oprindelige Characteer forandres. Man har derfor indskudt en Mellemklasse under Navn af Halvfabrikater; men selv med denne Forbedring kan det dog ofte være vanskeligt at vide, hvorunder man skal henføre en given Varesort; man maa i saa Tilfælde lade Skik og Brug være det Afgjørende. Vi kalde saaledes Huder et Raaproduct, Læder et Halvfabrikat og Skotøi et Industriproduct.

Ikke alle Varer egne sig lige godt for Handelsomsætningen eller kunne betragtes som gode Handelsvarer. For at de skulle kunne tillægges dette Navn maa 1) deres Afsætning være saa meget som muligt uafhængig af Tilfældigheder; de maa altsaa ikke let kunne undværes eller erstattes med andre. Derfor kunne f. Ex. Modevarer ikke betragtes som nogen god Handelsvare, og den