Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/234

Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Straa. De have bestandigt ondt ved at fatte, at ethvert Foretagende, der lover en stor Fortjeneste, ogsaa er forbunden med en stor Risico. Naar man ubesindigen har taget Actier i et saadant og det bringer Deeltagerne Tab, have disse ikke Ret til at beklage sig, og endnu mindre til, som ofte skeer, at rette deres Harme mod Indbyderne eller dem der staae i Spidsen for Entreprisen. Disse have dog maaskee handlet i god Tro, medens Actieeiernes Gridskhed efter en høi Rente af deres Penge, i de fleste Tilfælde, har været den fornemste Aarsag til atde tegnede sig.

1 den Pag. 191 anførte Coursseddel findes Navnene paa de paa Kjøbenhavns Børs forekommende Actier. Med Undtagelse af Actierne i de forskjellige Banker, hvorom Oplysning vil findes i næste Capitel, have imidlertid kun Sjællandske Jernbane-Actier nogen Betydning for Omsætningen. Den sjællandske Jernbane eies af et Actieselskab, men adskiller sig fra lignende Selskaber derved, at Staten ifølge Lov af 27de Februar 1852 har paataget sig den Forpligtelse ved aarlige Tilskud at supplere, hvad der i Udbyttet mulig maatte mangle i 4°/0. Paa denne Maade faae Actionairerne altsaa et Udbytte af mindst 4°/0. Det er derhos en Betingelse, at dersom Overskuddet nogensinde, efler at det statutmæssige Beløb er henlagt til Reservefonden, skulde udgjøre mere end 4°/0, da skal hvad det saaledes udgjør mere end 4°/o først tjene til at dække de mulige Tilskud, som Staten har gjort, og først efter at disse ere tilbagebetalte, kunne altsaa Actionairerne erholde mere end 4°/0. Selskabet har fra 1863 kunnet gjøre Afbetaling paa tidligere Tilskud fra Statens Side, og af dets Gjæld til Staten for Tilskud blev Resten betalt i 1864. Senere har Selskabet hvert Aar givet et Udbytte, saaledes i 1865 og 1866 J°/0, i 1867 H°/0 og i 1868 2°/0 over de garanterede 4°/0. Af Actier er der i det Hele udstedt for 701,800 Lstl. Hver Actie lyder paa Lstl. 20, som Følge af at Banen blev anlagt af