Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/175

Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Naar en uaccepteret Vexel bliver borte, da vil dette Tab, saaledes som alt berørt Pg. 152 let kunne erstattes derved, at Ihændehaveren gjennem de foregaaende Interessenter i Vexlen henvender sig til Trassenten og af ham erholder et nyt (Secunda, Tertia) Exemplar af Vexlen. Er den bortkomne Vexel derimod accepteret, da bør, ifølge g 65, den som paastaaer, at Vexlen er kommen i urette Hænder, og derfor vil forhindre dens Udbetaling til Ihændehaveren, gjøre lovligt Forbud, og imidlertid bør Beløbet, naar det af nogen af de Paagjældende forlanges, deponeres i Nationalbanken, og de i saa Henseende fornødne Omkostninger indeholdes af Beløbet. Endvidere have vi i g 62 den Bestemmelse, at den, for hvem en accepteret Vexel er bortbommen skal erhverve Mortification paa samme, forinden han kan paastaae sig Summen udbetalt (see Pg. 156).

Ligesom Acceptanten efter hvad der foran er bemærket ikke maa betale, den Vexel, der er kommen i urette Hænder, saaledes tør, ifølge \ 65, Trassaten ikke acceptere en saadan Vexel, naar Vedkommende underretter ham om, at den er forkommet.

19. Om Discontering af Vexler. Om Cantion paa Vexler.

Naar Ihændehaveren af en Vexel har Brug for den Sum, samme lyder paa, endnu før den er forfalden til Betaling, afstaaer han Vexlen til en Anden, der har rede Penge tilovers, og som saaledes, imod at forstrække hiin med Vexlens Beløb, bliver Eier af Vexlen. Dette kaldes at discontere en Vexel; den tidligere Eier disconterer Vexlen hos den nye Eier; den nye Eier disconterer Vexlen for den gamle Eier og Sidstnævnte maa tilstaae hiin en Godtgjørelse, fordi han saaledes kommer i Besiddelse af rede Penge, forinden Vexlen erdnu er forfalden.