Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/174

Denne side er ikke blevet korrekturlæst


18. Om Proforma Vexler. Falske og forfalskede Vexler.

Bortebievne Vexler. ^vA^ En Proforma Vexel, eller som den ogsaa ofte benævnes, en Bjælder Vexel, er et Document, hvori enten Udstederens, Acceptantens eller Remittentens Navn er fingeret. De, der sætte saadanne Vexler i Circulation, benytte de fingerede Navne, for paa denne Maade at skaffe de manglende Deeltagere i Vexel-Transactionen til— veie, og Hensigten med Udstedelsen er naturligviis at reise en manglende Pengesum. Da Navnene ere fingerede, kunne saadanne Vexler ikke kaldes falske, og vor Vexellovgivning har (dog vel nærmest af Hensyn til Stempelafgiften, der tidligere var betydeligt høiere for indenbyes end for trasserede Vexler) i sin g 3 følgende Bestemmelser: »Dersom et Document indklædes i Form af en trasseret Vexel, uden at det dog virkelig er udstedt og modtaget for at præsenteres og betales paa et andet Sted (f. Ex. naar der trækkes i et fingeret eller paa et fingeret Navn), saa er det en Proforma Vexel, og Enhver, der paa nogen Maade har deeltaget i en saadan Overtrædelse, skal bøde halvt saameget som Vexlens Beløb, af hvilken Bod den halve Deel tilfalder Angiverne og den anden halve Deel Kongens Kasse.«

Falsk er en Vexel, naar Udstederens Navn er efterskreyej;; forfalsket derimod, naar enten Navnet i Acceptpaategningen eller i Endossementerne er efterskrevet. Forord., | 64 siger desangaaende: »Naar nogen af de Underskrifter, som findes paa en Vexel, fragaaes, saa kan den dog ligefuldt gjøres gjældende mod de øvrige Personer, som have tegnet deres Navne paa Vexlen. Dog bliver naturligviis den, som har gjort sig skyldig i Mislighed, ansvarlig til alle dem, som derved have lidt Skade.« Mod den, hvis Navn er efterskrevet, kan altsaa intet Ansvar gjøres gjældende, men overfor de øvrige Vexelinteressenter taber Vexlen intet i Gyldighed.