Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/133

Denne side er ikke blevet korrekturlæst


begge Endossenter. Samtlige Endossenter erhverve med Vexlen Remittentens Rettigheder, og overfor samtlige deres Eftermænd ere de ifølge, g 13 forpligtede som Debitor efter Vexelret. En eneste Undtagelse fra denne Regel indeholder Forord. i sin g__.14, idet den nemlig bestemmer, at den, »der kjøber en Vexel for en Andens Regning, og endosserer den til denne, bliver Vexeldebitor til alle følgende Endossenter; men ikke til den, for hvis Regning han har kjøbt den, med mindre ban har paataget sig at staae Delcredere.« Denne Undtagelse har dog i Virkeligheden meget lidt at betyde.

e) Præsentanten (der Pråsentant, the holder) kaldes den Person, som foreviser Vexlen for Trassaten, for efter Omstændighederne enten at erholde den accepteret eller betalt. Forord. § 19 siger, at den blotte lhændeh av el se af Vexlen er nok til at fordre samme accepteret. Derimod skal den, der forlanger Vexlen betalt, ifølge g^Q.have Ret til at inddrive Beløbet, hvilket med andre Ord vil sige, at Vexlen paa behørig Maade skal være endosseret til ham.

5. Om Vexleia Indhold.

Vexelforordningen giver i sin g 1 følgende Definition af en trasseret Vexel: En trasseret Vexel er et Document, hvorved Udstederen (Trassentenl, under udtrykkelig Benævnelse af Vexel, forpJigter_.sig til ved en anden (Trassaten) og paa et andet Sted at lade udbetale en vis Pengesum til den, der med behørig Adkomst har Ducumentet i Hænde.

Foruden det som heraf fremgaaer, indeholdes i forskjellige andre gg Bestemmelser med Hensyn til Indholdet, og vi skulle nu her fremstille Alt i den Orden, hvori det forekommer i Vexlen.