Lov nr. 205 af 16. maj 1950 om ophævelse af Dansk-islansk Fobundslov m.m.

Lov om ophævelse af Dansk-islansk Fobundslov m.m.

Vi Frederik den Niende, af Guds nåde konge til Danmark, de Venders og Goters, hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gør vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
§ 1.

Dansk-islandsk Forbundslov af 30. november 1918 ophæves.

§ 2.

Stk. 1. Islandske statsborgere, der den 6. marts 1946 var bosat i Danmark, bevarer den i Dansk-islandsk Forbundslov af 30. november 1918, § 6, stk. 1, indeholdte adgang til påny at tage ophold i Danmark og til, når de har sådant ophold, i enhver henseende at nyde lige ret med danske statsborgere. Det samme gælder for islandske statsborgere, der har været bosat i Danmark på noget tidspunkt indenfor de sidste 10 år før den 6. marts 1946.
Stk. 2. Disse personer er fritaget for værnepligt i Danmark.
Stk. 3. Indenrigsministeren bemyndiges til at lade oprette registre over islandske statsborgere, der har anmeldt og dokumenteret at opfylde de i stk. 1 fastsatte betingelser for at nyde lige ret med danske statsborgere. En på registret optagen person har ret til fra registreringsmyndighederne at erholde udfærdiget bevis for at være i besiddelse af den omtalte ligeret.

§ 3.

Den ved Dansk-Islandsk Forbundslovs § 14 oprettede, til Københavns universitets henlagte fond virker fortsat efter det i forbundsloven fastsatte øjemed. De nærmere regler for fondens bestyrelse og virksomhed fastsættes af kongen.

Hvorefter alle vedkommende sig har at rette.

Givet på Fredensborg slot, den 16. maj 1950.

Under Vor kongelige hånd og segl.

Frederik R.

(L. S.)
Hans Hedtoft.

Udfærdiget gennem statsministeriet. Se rigsdagstidenden 1949-50: Folket. tid. sp. 3516, 3840, 3888, 4079; landst. tid. sp. 1043, 1057, 1092, till. A. sp. 5271; till. C. sp. 1427.
Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.