Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/45

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

35

Decbr. 1854 t i l 31. M a rts 1855 Kongerigets A n d e le s af

- .

56.000 R d ............. ... . . . , . 33,600 Rd. „,h .2) § 6. 2.

Forhsiet

Bespiisningstillcrg

fo ra rm e e n s Underklasser:

, ,

a) Fra 1. O ctbr. 1854 t i l 31.

<

M a rts 1855 for den ved Fi--

-

nantsloven for 1854— 55 be-

. 5.,

vilgede Styrke' ^/s af 42,000

.

'

R d ............. 25,200 R d. „ h. b ) Fra 12. Decbr. 1854 t i l 31. M a rts 1855 t i l den under N r. 1 ncrvnte .

overordentlige

Styrke

af

^'5

Tropper

2,334 Rd.

. '

af

> -.

1,400 9td. 38 H.


26,600 Rd. 38 H.

I

A lt . . . 60,

Summer, af hvilke den første og Nr. 2. b bleve tilstaaede, fordi det havde været umuligt for den tiltrædende Krigsminister strax at permittere den af hans Forgænger indkaldte Styrke, og Vin­teren senere havde frembudt Hindringer i saa Henseende, og Nr. 2 a slet ikke stod i Forbindelse med Rustningerne.
 For Marinens Vedkommende bevilgedes til overordentlig Udgift 35 af 140,000 Rd. med 84,000 Rd., samt under fornødent Forbehold mod de vedkommende aftraadte Ministre 35 af 58,000 Rd. med 34,800 Rd. til dermed at afgjøre Reg­ninger, der vedrørte de overordentlige Udrustninger, men ikke vare udbetalte inden 12. Decbr. 1854.
 Det i Overensstemmelse hermed af begge Thingene ved­tagne Forstag til Tillægsbevilling for Finantsaaret 1854—55 vandt derefter allerhøieste Stadfæstelse (Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1854—55 af 13. April d. A., Rigsdags-Tidende for 6te Session 2den Samling, Folkethingets 1ste Behandling Pag. 2721—2738, 2den Behandling Pag. 2920—2976 og Pag. 3045 (for Krigsmini-

3*