Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/40

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

30

 Rigsdagen sammenkaldtes atter i October Maaned.
 Finantsministeren fremlagde Forslag til Finantsloven for 1855 til 1856, men meddelte ikke nogen Oplysning om de betydelige Udgifter, som Rustningerne havde medført, og Rigsdagen erholdt overhovedet først noget Indblik i disse Forhold efterat Hans Majestæt Kongen under 12. December havde entlediget det Ørstedske Ministerium.
 Den 8. Februar d. A. fremlagde den nuværende Finansminister i Folkethinget Forslag til Lov om Tillægsbvilling for Finantsaaret 1854—1855}} (Folkethings-Tid. 6. Session 2. Samling Pag. 956).
 Ifølge sammes § 6 (cfr. Anmærkningerne) begjeredes der for Krigsministeriet bevilget til overordentlige Udgifter Kongerigets Andeel 35 af 958,906 Rd. 1312 ß. med nedenstaaende 575,343 Rd. 66 ß.
§ 6. 1. Lønning og Forpleining m. v. for Tropper og Heste m. v.
a. Lønning m. m. for Ingenieurtropper, Artillerister og Heste fra April til Sept. 1854 incl., 35 af 120,000 Rd.. 72,000 Rd. „ ß
b. Lønning m. m. for Infanteri­ster, samt til et Dragonregiments Mobilisering og Forlæggelse til Sjelland for samme Tidsrum , 35 af 156,000 Rd. 93,600 — „ -
c. Lønning m. m. for 300 Mand Artilleri for sam-