Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/23

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

13

54,000 Rd. og engang for alle 270,000 Rd., derunder navnlig r il fortificatoriske Arbeider ved Kjobenhavn, 200,000 Rd.
 Sagen bragtes til Forhandling i Geheimestatsraadet Søndagen den 19. Marts, men mødte Modstand, navnlig forsaavidt det paatænktes at befæste Hovedstaden. Det blev atter udhævet af Udenrigsministeren, at der ikke var nogen Fare for vor Neutralitet, at England og Frankrig vare glade ved samme, og at der var saamegen mindre Grund til at frygte for et Angreb paa Kjøbenhavn, som England ikke havde sendt Land­tropper, hvortil Finantsministeren endnu føiede den Erklæring, at Finantsernes Tilstand ikke tillod de Udgifter, som Forslagenes Udførelse vilde medføre, og at disse allene vilde kunne skaffes tilveie ved en extraordinair Skatteudskrivning for alle Landsdele.
 Ikke destomindre lykkedes det Krigsministeren at faae Sagens endelige Afgjørelse udsat til næste Sttsraads-Møde, i hvilket han da vilde have at gjore ncermere Forslag om, hvilke af de af ham forestaaede Arbeider, han ansaae det meest paatrængende at udføre.
 I Overensstemmelse hermed nedlagde Krigsministeren den 22. Marts ny Forestilling om, hvad han under de nuvæ­rende politiste Conjuncturer ansaae for nødvendigt til Rigets større Sikkring, og indstillede til allerhøieste Approbation: 1) at der til Artilleriet endvidere indkaldes 300 Mand og 100 Heste; 2) at det forhenværende 1ste D ragon-R egim ent gjenoprettes forelobigen paa 2 Eskadroner, tilsammen med en Tjenestestyrke af 180 Undercorporaler og M enige; 3) at der til det 2det Dragon-Regiment indkaldes 120 Mand og et lige Antal Heste; 4) at en Infanteri-Bataillon forlægges fra Jylland til Sjelland med en Tjenststyrke af 360 Undercorporaler og Menige; 5) at de i Jylland tilbageblivende Infanteri-Batailloners Tjenststyrke forøges saaledes, at den for hver især brin­ges til 360 Undercorporaler og Menige;