Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/21

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

11

indkalder c. 240 Mand og ligesaa mange Heste og afmarscherer til et Cantonnement i Sjelland;.

4. at det som Følge af hvad der i de to allerunderdanigste Forestillinger af 16. Dennes er udtalt, allernaadigst til­lades, at de fornødne Summer extraordinairt og udenfor hvad Finantsloven for indeværende Aar indrømmer eller hvad den eventuelle Finantslov for næste Aar vil be­vilge, stilles t il Krigsministeriets Disposition:
a) til Anskaffelse af Klæde til Krigsreserven 47,000 Rd
b) til Telte 10,000 — c) til Complettering af Fcrstningsstyts, Ud­rustning og Affutager 8,000 —
d) til Feltbatteriers Udrustning . . . .
e) til uforudseelige Udgifter ved Materiellet 10,000 — 12,000 —
f) til Lsnning pp. for de Ingenieurtropper, Artillerister og Heste, som strax skulle indkaldes, for Marts Maaned .. . 20,000 —
g) til Lønning pp. for de Infanterister, som skulle indkaldes, samt til DragonRegimentets Mobilisering og Forlæggelse til Sjelland
26,000 — h) til Marsch- og Transportudgifter...6,000 —
139,000 Rd.

hvorhos de under f. og g. anførte Udgifter for April og de følgende Maaneder af næste Finantsaar, saalænge Forholdene ikke gjøre en større Indkaldelse nødvendig, maae stilles til Disposition for Krigsministeriet med maanedlig .....................................................46,000 Rd.;

5. at Krigsministeriet, efterhaanden som yderligere Foran­staltninger til Landets Forsvar skjønnes nødvendige, har derom at indkomme med allerunderdanigst Forstag.

og denne In d s tillin g blev allernaadigst bifaldet i G e h e i m e s t a t s r a a d e t af 2 2 . s. M . D en Forsgelse af de maanedlige Bekostninger, som K rig s ­ ministerens mindre Rustning vilde medfsre, sammenlignet med