Side:Rigsretstidende 1ste Sag (1855) - Stenographisk Beretning om Rigsrettens Forhandlinger i den under 26de Marts 1855 af Folkethinget mod flere forhenværerende Statsministre besluttede Rigsretstiltale.pdf/17

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

7

foretage en extraordinair Rustning; Omkostningerne ved samme anslog han til mellem 6 og og 700,000 Rdl., og androg paa Tilladelse til strax at indkalde 600 Mand Artilleri, 130 Mand Cavalleri og 600 Heste, en Styrke, der maatte være her før 1. Marts, medens det vilde beroe paa Omstændighederne, naar den øvrige Forvgelse burde komme tilstede.
 Da imidlertid Udenrigsministeren, Geheimeconferentsraad Bluhme erklæerede, at der efter det neutrale Standpunkt, hvorpaa Regjeringen havde stillet sig og hvilket havde vundet en vis Fasthed i Europa, ikke kunde ventes no­get Overfald paa Hans Majestæts Lande, at Rustning i det af Krigsministeren foreslaaede Omfang vilde være en unyttig Forholdsregel, og at man ene burde vcere beredt paa at have saameget Mandskab tilstede, som vilde være fornødent til at haandhæve Politi i de danske Havne og til at sikkre imod et hvilketsomhelst coup de main, blev der alene taget den Beslutning, at Krigsministeren, Marineministeren, Udenrigsministeren og Finantsministeren skulde træde sammen til en Conference angaaende det omhandlede Sporgsmaal, og Resultatet af denne derefter atter forelægges Geheime-Statsraadet.
 Endnu forinden dette skete, indstillede imdlertid Marineministeren i Forestilling af 14. Februar, der blev refereret i det Geheime-Statsraad den 15. s. M. allerunder­danigst:

at 12 Skibe (Fregatterne Tordenskjold, Thetis, Bellona, Corvetterne Galathea og Flora, Barkskibet Saga, naar det kom hjem fra Vestindien, Briggerne S t. Croix og Mercurius, Dampskibene Thor, Holger Danske, Hekla og Mercur) extraordinairt maatte udrustes for at anvendes som Vagtskibe i de danske Farvande under en eventuel Krig;

at Besætningen paa Fæstningen Christiansø maatte for­anstaltes forøget med 150 Mand Artillerister af Land-Etaten med tilhørende Over- og Undercommando;