Side:Det kongelige danske Videnskabernes Selskabs Skrivter for Aar 1807 og 1808, femte Bind.djvu/34

Denne side er blevet korrekturlæst

28

denne större Stat forstaaer den hele beboede Verden. I denne Stat ere alle Mennesker Medborgere; det er altsaa, efter hans Mening, skammeligt, at det ene Menneske vil skade det andet, om de end henhöre til forskiellige af de mindre borgerlige Stater. Hvad Lighed haver nu Antonins överste eller ældste Stat med Pauli överste Jerusalem?

Jeg vil endnu anföre et Sted af Seneca, hvoraf man vil bevise, at de nyere Stoikere nödvendigen maae have læst de Christnes hellige Böger. Seneca siger: dersom du efterligner Gud, saa vær velgiörende, endog mod de Utaknemmelige; thi Solen gaaer ogsaa op for de Onde, og Havene ere til Tieneste for Sörövere[1]. Dette mener man skal være laant af Christi Ord: Gud lader sin Sol opgaae over Onde og Gode; han lader regne over Retfærdige og Uretfærdige. Men deels er det ikkun det förste i denne Sentents, som ligner Christi Ord; deels kunde han vel, uden at have læst Skriften, sige en Sandhed, som han hver Dag saae med egne Öine.

Jeg kunde endnu anföre nogle faa Exempler af samme Værd; men jeg haver med de anförte vel nok trættet baade Læseren med at læse dem; og mig selv med at giendrive dem. Jeg havde ikke anfört dem, naar jeg ikke havde frygtet for at blive anseet for partisk ved at fortie dem; thi, om det end kunde bevises, at Stoikerne havde læst de Christnes Böger, og laant visse Udtryk af dem, fulgde deraf dog ikke, at de ogsaa hav­de laant deres Lærdomme. Det sidste er ligesaa ubeviisligt som

  1. De beneficiis lib. 4. cap. 26.