Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/112

Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Aaret 1813 den 5 Januar. Den her i Landet nu bestaaende Møntfod er saaledes den samme, som første Gang indførtes i Aaret 1671 og hvorefter der gaaer 18^ Rdl. paa en Mark flint Sølv kølnsk Vægt. Rigsdaleren deles i 6 Mark å 16 Skilling.

Ved Lov af 10de Februar 1854 er Møntfodens Navn bleven forandret til Rigsmøntfod, men der er ikke derved foregaaet nogen Forandring enten i Møntens Vægt eller Fiinhed. Benævnelsen Specie, som havde Hensyn til den Mønt, der gjaldt for 2 Rdlr., er ifølge en Bekjendtgjørelse fra Finantsministeriet af 16de Februar 1854 ombyttet med oDobbelt-Rigsdaler«. 1 Præget paa disse Mønter staaer »2 Rigsdaler«.

De her i Landet prægede Mønter ere følgende:

a) i Sølv.

1 Rigsdaler- og 2 Rigsdalerstykker, 14-lødige og respective 18£ og 9{ Stk. paa en Mark flint Sølv eller 39,5 5 Rigsdalere paa 1 Handelspund flint Sølv.

48-Skillingsstykker af samme Lødighed og i samme Forhold, altsaa 37 Stk. paa en Mark flint Sølv. Af Skillemønter haves:

1 6-Skillingsstykker eller Marker. Ifølge Lov af 4de Juni 1856 gaaer der af disse 120 Stk. (altsaa 20 Rdl.) paa en Mark flint; de ere 8-lødige.

4-Skillinger. Ifølge Bekjendtgjørelse af 18de Decbr. 1841 udmøntes for 21 Rdlr. af 1 Mark flint; de ere 4-lødige. De nyere (siden September 1854) ere af samme Vægt og Lødighed.

3-Skillinger. Ifølge Bekjendtgjørelse af 18de Decbr. 1841 udmøntes 21 Rdlr. pr. Mark flint; de ere 3|lødige; siden Christian VIII's Regjeringstid ere ingen heraf udmøntede.

b) i Bronze:

Enesteskillinger. Ifølge Bekjendtgjørelse af 24 Dcbr. 1856 udmøntes disse af følgende Sammensætning: 90 Dele Kobber, 5 Dele Tin og 5 Dele Zink. Diametren