Side:(Rigsdagstidende 1848—49) Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen. Første Bind. Nr. 1—188. (Sp. 1—1476).pdf/25

Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side

24

lighed tilkomme enhver fuldmyndig Mand, og altsaa Udkastets Fordring af 30 Aars Alderen bortfalde.

I Henhold til hvad jeg saaledes har udviklet, tillader jeg mig at stille følgende Forslag:

Rigsdagen skal bestaae af een Forsamling. Valgret til samme grunder sig dels paa lignende Betingelser, som fordredes til Provindskalstænderne, dels blot paa personlige Egenskaber.

A. For det egentlige Danmarks Vedkommende sammensættes Rigsdagen omtrent saaledes:

I. ved betingede Valg:

1) Kjøbenhavn vælger 10.

2). a. Østifternes Kjøbstæder efter de ældre Valgdistricter . 11.

b. Jyllands Kjøbstæder ligeledes 11.

3) a. de mindre Landeiendomsbesidderes Valgdistricter i Østifterne 20.

b. ligeledes i Jylland 22.

4) De større Landeiendomsbesiddere efter nærmere Fordeling 16.

II. ved almindelige Valg: af 50 Districter paa omtrent 26,000 Indbyggere, Land og Kjøbstæder i Almindelighed forenede, vælges. 50.

III. Endelig tiltræde 10.
som enten vælges saaledes:

 a) af Geistligheden 4

 b) af Universitetet, polytechnisk Læreanstalt og den militære Høiskole i Forening 2.

 c) Høiesteret 2.

 d) Landsoverretterne .2.

eller hvis Valg overlades til Kongen.

B. Om Valgret og Valgbarhed.

I. Valgret til de under I. ommeldte Valg betinges af:

1) I Kjøbenhavn: Eiendomsret over Huse eller Gaarde, der ere ansatte til en Assuranceværdi af idetmindste 4000 Rbd. (Fdg. 15 Mai 1834 § 13).

2) I Kjøbstæderne: saadan Eiendomsret til en Værdi af 1000 Rbd. og paa Bornholm det Halve (Fdg. 1834 § 14).

3) I de mindre Landeiendomsbesidderes Valgdistricter: Eiendomsret over 4 Tdr. Hartkorn Ager og Eng eller 8 Tdr. Hartkorn Skov og Mølleskyld, eller over Bygninger, der ere undergivne Arealskat og have en Assuranceværdi af 2000 Rbd., eller Fæstebesiddelse af en Gaard paa 5 Tdr. Hartkorn Ager og Eng eller 10 Tdr. Hartkorn Skov og Mølleskyld.

I samtlige disse Valgdistricter (1—3) kunne forskjellige Eiendomme sammenlægges for at begrunde Valgretten paa den i Fdg. 15 Mai 1834 §§ 10, 13, 14 og 10 bestemte Maade.

Fremdeles deeltager i samtlige disse Districter i Valgretten, enhver i det vedkommende District bosat Mand, som i det sidste Aar har svaret i directe kongelige eller communale Skatter og Afgifter 40 Rbd. De Skatter og Afgifter, som ifølge Lovgivningen falde paa Brugeren eller Leietageren, men ifølge privat Overeenskomst ere udredede af Eieren, betragtes som om de vare erlagte af Brugeren selv.

4) For de større Landeiendomsbesiddere: en Eiendom med idetmindste 20 Tdr. Hartkorn Ager og Eng.


Som personlige Egenskaber fordres hos Enhver, der skal udøve den ovenmeldte Valgret, at han er fuldmyndig og uberygtet, at han har Indfødsret, og at hans Bo ikke er taget under Opbuds- eller Fallitbehandling.


Til Valgbarhed i de ovenmeldte Valgcorporationer fordres ikkun de nysnævnte personlige Egenskaber.